TS.BS. PHẠM VIỆT THANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

BS.CKI. NGUYỄN BÍCH HẢI

PHÓ GIÁM ĐỐC
CHUYÊN MÔN

BS.CKII. LÊ MINH NGUYỆT

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BS.CKII. HUỲNH KIM KHOE

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

TS.BS. HỒ NGỌC ĐIỆP

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BS.CKII. LÊ THỊ MỸ CHÂU

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

BS.CKI. BÙI THỊ THOAN

PHÓ TRƯỞNG KHOA
GÂY MÊ HỒI SỨC

BS.CKI. LÊ THỊ DIỆU LOAN

BÁC SĨ
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

BS.CKI.
NGUYỄN VŨ ĐĂNG THƯ

BÁC SĨ
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC