LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

CN. NGUYỄN VĂN ẢNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THƯỜNG TRỰC

TS.BS. PHẠM VIỆT THANH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHUYÊN MÔN